Giải bài C9 trang 23 SGK Vật lí 6. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Đề bài

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Gió tác dụng vào buồm một ………..

b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một ……….

Lời giải chi tiết

a) Gió tác dụng vào buồm một lực đẩy.

b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một lực kéo.