Giải bài C8 trang 23 SGK Vật lí 6. Dùng các từ thích hợp trong

Đề bài

Dùng các từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

a) Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (1) ……. Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ (2) ……….

b) Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều hướng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có (3) ………. hướng về bên trái.

c) Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng (4) ………. nhưng ngược (5) ……….., tác dụng vào cùng một vật.

Lời giải chi tiết

a) (1) cân bằng ; (2) đứng yên.

b) (3) chiều.

c) (4) phương ; (5) chiều.