Đề bài
Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.
a) Xác định công thức phân tử của X.
b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.
Lời giải chi tiết
a)

b) Do este là este đơn chức nên ta có nX = nY = 0,1 mol.
MY = 3,2/0,1 = 32g/mol => CTPT của Y : CH3OH
CTCT của X : CH3COOCH3
CH3COOCH3 + NaOH -> CH3COONa + CH3OH
0,1 0,1
mZ = 0,1.82 = 8,2g