Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa học 12. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào ?

Đề bài

Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Nắm được đặc điểm của phản ứng este hóa trong môi trường axit và môi trường bazơ

Lời giải chi tiết

– Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit : tạo ra axit, ancol, và phản ứng thuận nghịch.

– Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ : tạo ra muối của axit, ancol và là phản ứng một chiều.