Giải bài 4 trang 7 SGK Hóa học 12. Thủy phân este có công thức phân tử…

Đề bài

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 23. Tên của X là

A. etyl axetat. B. metyl axetat.

C. metyl propionate D. propyl fomat.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Từ CTPT của X => X là este no, đơn chức, mạch hở

– Viết PTHH

– Từ tỉ khối của Z => MZ => Z => X

Lời giải chi tiết

RCOOR’ + NaOH (overset{t^{o}}{rightarrow}) RCOONa + R’OH

Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23 =>MZ = 46 g/mol.

Z là C2H5OH vậy Y là CH3COONa. Tên gọi của Y là etyl axetat.

Đáp án A