Giải bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

Đề bài

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?

A. 2 B. 3

C. 4 D. 5

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Nắm được cách viết đồng phân của este

Lời giải chi tiết

CH3CH2COOCH3

CH3COOCH2CH3

HCOOCH2CH2CH3Đáp án C